PRIVACY POLICY

1. Algemeen

Studio 21 B.V. vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Studio 21 houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. In dit Privacy Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen.

Studio 21 B.V., Joop van den Endeplein 7, 1217WJ Hilversum (hierna te noemen: ‘Studio 21’) is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Studio 21 werkt samen met Koninklijke van den Boer Groep B.V., Duotone B.V., M3S Invest B.V. en I.M.A. Beheermaatschappij B.V. (hierna gezamenlijk aan te duiden als: ‘Partners’).

Dit Privacy Statement is van toepassing wanneer je de website bezoekt en gaat over het verdere gebruik van de persoonsgegevens voor promotionele aanbiedingen/nieuwsbrieven van de Studio 21 en de Partners.

We gebruiken alleen de persoonsgegevens die u zelf aanlevert. Deze gegevens verzamelen we en gebruiken we om een eventuele overeenkomst te sluiten en deze zo goed mogelijk naar wens uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder deze gegevens is het echter in veel gevallen onmogelijk om u een offerte/kaarten kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

2. Contact

Voor vragen over het Privacy Statement of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: info@studio21.nl

 

3. Soort gegevens

Gegevens die je aan ons verstrekt
Studio 21 verwerkt de gegevens die je aan haar verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Naam, adres, emailadres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, financiële gegevens (ten behoeve van eventuele betaling), dieetgegevens, operationele documentatie en gegevens waaruit blijkt dat eventuele onderwerpen je interesseren.

Gegevens die wij automatisch verzamelen
Wanneer je onze websites bezoekt, onze applicaties en/of diensten gebruikt of op content reageert, verzamelt Studio 21 ook automatisch gegevens waaruit jouw interesse kan worden afgeleid, zoals websitebezoek, app- en social media gebruik of locatiegegevens. Onze servers kunnen tevens automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en –taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze websites (waaronder ook apps).

Studio 21 maakt hiervoor onder andere gebruik van cookies. Voor volledige informatie over het gebruik van cookies door Studio 21 en om uw cookie-instellingen aan te passen, verwijzen wij je door naar ons Cookie Statement.

Verantwoordelijkheid juistheid gegevens
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan Studio 21 ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van persoonsgegevens. Studio 21 is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

 

4. Doeleinden van de verwerking

Studio 21 verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

1.De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals voor:

a) het factureren en de financiële afwikkeling van aankopen;
b) het versturen van serviceberichten met informatie over bijv. het event, tijden, vervoer, etc.

2. De goede bedrijfsvoering, zoals voor;

a ) het uitvoeren van Promotionele activiteiten zoals bijv. het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen en verzenden van aanbiedingen en het gebruik van social mediakanalen. Als je geen promotionele berichten van Studio 21 meer wilt ontvangen, dan kun je je hier uitschrijven: info@studio21.nl.

b) het verstrekken van je gegevens (zoals: naam, adres, emailadres, woonplaats etc.) aan de Partners van Studio 21 voor Promotionele activiteiten van de partners, als je hiermee expliciet akkoord gegaan bent in bestelproces. Zie voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door de verschillende Partners:

Privacy Statement Koninklijke van den Boer Groep B.V.: https://www.maisonvandenboer.com/footer/nl/privacystatement.aspx
Privacy Statement Duotone B.V.: https://tribecompany.com/privacy

c) het voldoen aan op ons rustende wet- en regelgeving. In bijzondere gevallen zal Studio 21 jouw persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen bij bijvoorbeeld vorderingen van autoriteiten zoals politie en justitie, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen;

d) voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants)controle;

e) fraudebestrijding en de bescherming van bedrijfsbelangen van Studio 21;

Studio 21 bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

5. Recht op inzage, correctie en verwijdering

Studio 21 houdt jouw gegevens graag actueel. Als je wilt weten of de persoonsgegevens die wij van jou hebben juist zijn, of als je wilt weten welke persoonsgegevens Studio 21 van jou verwerkt, kun je ons om een overzicht vragen. Daarnaast kun je een verzoek doen om bepaalde gegevens te wijzigen en/of te verwijderen. Een verzoek om een overzicht of verwijdering van gegevens, kun je richten aan info@studio21.nl. Houd er rekening mee dat Studio 21 je ook kan verzoeken om een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen om je identiteit deugdelijk vast te stellen.

 

7. Recht van verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer te willen worden benaderd (via een bepaald medium), kun je dat aan Studio 21 laten weten via info@studio21.nl. Vermeld in je bericht duidelijk dat het gaat om jouw recht op verzet.

Je kunt tevens ten alle tijden de toestemming voor het verzenden van digitale nieuwsbrieven of per e-mail verzenden van informatie betreffende producten en diensten van Studio 21 intrekken, via dezelfde wijze als hierboven vermeld, of via de afmeldmogelijkheid onderaan dergelijke e-mailberichten. Studio 21 zal zo snel mogelijk na ontvangst van het verzoek het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je je verzet beëindigen.

 

8. Wijziging van het Privacy Statement

Studio 21 kan wijzigingen aanbrengen in het Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 18 november 2019.